Semlog

Знание, което не променя нашето поведение е безполезно. Но знанието, което го променя бързо губи значението си, защото с колкото повече информация разполагаме и колкото по-добре разбираме действителността, толкова по-бързо я променяме и толкова по-бързо знанията ни за нея остаряват. – Мичио Каку, “Бъдещето на разума”.

Semlog.org е LMS (Learning Management System) платформа за управление на обучението. Тя е виртуален модел на реална образователна среда с автоматично управление на учебните процеси и хранилище на образователни материали – лекции, презентации, книги и курсове, до които можете да получите достъп от всяко устройство навсякъде по света.

Платформата semlog.org не е блог, форум, фирмен сайт или лендинг страница. Тя не е информационен или медиен портал, сайт за онлайн услуги, търсачка или уеб портал. Платформата не е част от социалните мрежи в Интернет. На Semlog.org не се изразяват виждания, убеждения, възгледи, мнения и позиции. Поради това, semlog.org няма публични обратни връзки (т.н. коментари). Не само защото те не са необходими за изпълнение мисията на платформата, а и защото регистрираните потребители получават резултата от работата си лично. Обратната връзка с тях се осигурява в процеса на взаимодействието им с преподавателите и администратора на платформата.

Текстовете и всички други файлове на semlog.org са публикувани при условията на Криейтив Комънс. Могат да се копират, разпространяват и излъчват с некомерсиална цел, стига да се посочи платформата като източник с линк и да се разреши на други хора да ги ползват по същия начин, но без да променят съдържанието им.

Мисията на платформата е интегрирането на учебните процеси със световното виртуално образователно пространство на базата на иновативна, гъвкава и съвместима софтуерна платформа за електронно образование. Тя има уникални възможности по отношение на разработването на съвместими споделени обучаващи обекти (SCORM и IMS) както и по отношение на управлението на учебния процес.

Semlog.org не е портал към университети, институти, академии, нито е една от многото системи за управление на учебно съдържание.

Основно виждане за използването на semlog.org e, че електронното обучение НЕ е алтернатива на традиционното обучение, а начин за подпомагане и разширяване на неговите възможности.

Semlog.org не е система за дистанционно обучение. Тя работи с готово образователно съдържание, за разлика от системите за дистанционно обучение, които го генерират динамично. Те изтеглят курсовете от различни библиотеки и формират учебни програми според нуждите на всеки студент. Semlog.org работи с предварително заредени от администратора учебни ресурси, докато в системите за дистанционно обучение те се генерират динамично.

Платформата осигурява възможности за публикуване на електронното учебно съдържание, проверка на усвояването на знанията и провеждане на изпити с автоматично оценяване. В нея е включен изключително мощен модул на виртуална библиотека с множество инстанции и гарантирана съвместимост. В модула е заложена идеята за максималното доближаване на процесите до тези в една реална библиотека и взаимодействие с други библиотеки при гарантирана съвместимост.

Semlog.org е иновативна софтуерна платформа притежаваща потенциала за високо-технологично реализиране на широко достъпно, адаптивно, качествено и високо ефективно електронно обучение, давайки по този начин равен интелектуален старт на всички с цел – най-пълно отговаряне на нуждите на съвременния свят от високо-квалифицирани специалисти. В нея е организирано протичането на два процеса: обучение и управление.

Обучението се подържа от единна база данни от курсове и учебни материали. Тази база съдържа знанията по темите на учебните дисциплини. Благодарение на нея обучаемите запазват и повишават квалификацията си.

Управлението на учебните процеси се изпълнява от системния администратор, който организира работата по дисциплините и следи напредъка на потребителите.

Платформата semlog.org е автоматична система. Тя проверява тестовете, записва действията на всеки потребител, генерира обобщен отчетен доклад и изчислява оценката на нивото на развитие на обучаемите.

Semlog.org е виртуална класна стая в която обучаемите работят самостоятелно, а администраторът проследявате напредъка им. Той подготвя и качва на платформата лекции, книги, презентации, тестове и други учебни материали, съгласно учебните планове и програми на изучаваните дисциплини. Потребителите използват тези ресурси и след приключването на обучението им платформата автоматично генерира отчети за постигнатите от тях резултати. В реално време може да се провери колко хора са участвали в курса, колко са изпълнили изпитните тестове и задания и какви пропуски и грешки са направили. Платформата събира и обобщава информация за учебни процес, като отчита: колко често и кога потребителят е влизал в платформата, колко време е работил и кои ресурси е използвал.

Ползите от използването на образователната платформа semlog.org са:

  1. Намалени разходи за обучение.
  2. Безплатен достъп до образователните ресурси за всички потребители, където и да се намират.
  3. Неограничено време на съхранение в облака на произволен брой курсове.
  4. Възможност за комуникация между потребителите и администратора, обмен на информация и предоставяне на обратна връзка от преподавателя.
  5. Обективен контрол и отчет на посещаемостта, напредъка, степента на овладяване на материала и др.
  6. Планиране, организация и контрол на учебния процес на базата на установени международни стандарти.
  7. Лесна поддръжка и администриране на платформата от водещия преподавател, за което не се изисква специално образование.

Добре дошли на платформата semlog.org и успех!

Към “Платформа” →

This entry was posted in Библиотека. Bookmark the permalink.