Информиране и заблуждаване

Днес е времето на неинформираните избиратели. Всеобщото им невежество косвено влияе на качеството на живот и благосъстоянието на всеки гражданин. – Том Николас, “Смъртта на експертизата”.

Хората не само вярват на глупости, те активно се съпротивляват на процеса на познание и не искат да изоставят неверните си убеждения. Те считат, че всичко може да се разбере и всяко съждение по всякакъв предмет е еднакво добро като всяко друго.

Днес хората се прекланят пред собственото си невежество. Всеки счита, че е толкова умен, колкото всеки друг, а всички вярват, че са най-умните хора на земята. Никога досега хората не са бъркали толкова много.

Мненията на експертите се отхвърлят с възмущение и агресивно, с увереност за крайна лична правота и изчерпателност. Изцяло отсъства възможност за конструктивен спор.

Хората не само не уважават експертизата, те правят това агресивно и с презрение към компетентността. От експертите се очаква само да се съгласяват или да не се съгласяват. Злоупотребата с доверието към експертите е постоянна.

Отхвърлянето на експертното знание е акт на самоутвърждаване, породен от нарцисизъм и презрение към чуждата компетентност. Доверието към експертното знание в средата на ХХ век е безвъзвратно загубено. С него беше злоупотребено. Това е причината да изчезне разумния скептицизъм към експертното знание.

Априорно се приема, че експертите не са прави. Вместо да задават разумни въпроси, дилетантите обясняват на професионалистите защо съветите им са грешни. Мисълта, че професионалистът знае се отхвърля априорно. Аксиоматично всеки приема, че е най-умния и най-знаещият човек на света.

Съвременните политически дебати са сблъсъци между слабо информирани неуки хора. В политиката все повече навлизат имитатори псевдо-интелектуалци които нямат никакви достойнства.

Нарастващата сложност на живота поражда чувства на гняв и безсилие сред малограмотното население, което все повече се убеждава че е във властта на по-умен елит. Това поражда злобна неприязън и отхвърляне на експертното знание. Това е ново явление в организационната култура на постмодерното общество. Като следствие на това нараства неспособността на масите да участват ефективно в управлението на държавата.

Днес нивото на фундаменталните знания на средно статистическия гражданин е под границата на “невярно информиран” и се приближава към нивото на “агресивно заблуждаване”.

Източник: Tom Nichols, The Death of Expertise: The Campaign Against Established Knowledge and Why It Matters. – NY, Oxford University Press, 2017, ISBN 9780190469412

Библиотека